PODEN LES EINES TIC AJUDAR A DESENVOLUPAR LA COMPRENSIÓ LECTORA?

FONT: educ@conTIC

Interessantíssim article publicat a educ@conTIC al voltant del paper que poden jugar les TIC en el desenvolupament de la comprensió lectora. Els autors proposen la utilització de diverses eines TIC per ajudar els estudiants en les tres fases de la lectura. Aquestes tres fases corresponen als tres moments del procés lector. Cal atendre diferents objectius en cada fase:

Abans de la lectura
 • Fixar l'objectiu de la mateixa. Explicitar amb quina finalitat es llegeix.
 • Treballar les expectatives inicials sobre el significat del text.
 • Activar els coneixements previs.
 • Establir prediccions i hipòtesis.
Durant la lectura
 • Formular i verificar hipòtesis de manera contínua.
 • Plantejar preguntes sobre el que s'ha llegit.
 • Aclarir dubtes sobre el text.
 • Recapitular sobre el contingut del que es va llegint.
Després de la lectura
 • Reorganitzar el que s'ha llegit mitjançant esquemes, resums, mapes conceptuals ...
 • Reutilitzar el que s'ha llegit construint nou coneixement.

Per a cada fase els autors proposen l'ús de diverses eines TIC:

- Abans de la lectura es poden utilitzar els formularis de Google Docs de manera que els qüestionaris ajudin a activar els coneixements previs sobre el tema, aclarir l'objectiu de la lectura, predir el possible contingut del text, observar dificultats de vocabulari... Altres eines web 2.0 que poden ajudar-nos són els taulers virtuals, com Wallwisher. Podem, per exemple, emprar-los per fer prediccions sobre el gènere textual que llegirem, comentar imatges relacionades amb el text perquè els alumnes formulin hipòtesis sobre el seu contingut, debatre sobre què els agradaria saber sobre el tema... El seu ús afavoreix el treball cooperatiu a l'aula en compartir els resultats entre tots, de manera que es porta a terme un treball simultani d'expressió i comprensió oral.

- Durant la lectura els autors proposen fer ús de la Pissarra Digital Interactiva, que permet projectar un text i interactuar-hi. En aquesta fase del procés suggereixen els següents passos:
 1. Llegir un paràgraf i comprovar si els alumnes coneixen i entenen el vocabulari.
 2. Subratllar les paraules clau del paràgraf.
 3. Extreure la idea principal de cada paràgraf expressada amb dos o tres mots.
Si s'està utilitzant la PDI, totes aquestes tasques es poden dur a terme amb eines que permeten ressaltar fragments del text. Es pot utilitzar un color per als termes desconeguts i un altre per les paraules clau. En cas necessari, abans de continuar amb la lectura, es pot utilitzar un diccionari en línia per aclarir el vocabulari desconegut sempre que el context no permeti deduir-ne el significat.

Una altra eina que funciona de manera similar amb els textos que trobem a Internet és l'extensió Libertexto pel navegador Mozilla Firefox. La seva funció principal és generar esquemes a partir d'un text. Per això permet realitzar un procés de selecció i jerarquització de les seves idees clau. També és possible introduir-hi anotacions o fins i tot enllaços que permetin ampliar-ne la informació. El text resultant pot ser desat amb les anotacions en format Html o com a esquema (llavors hem de tenir instal·lat el programa gratuït FreeMind). En aquest vídeotutorial podreu observar tot el potencial de l'eina.


Després de la lectura, és important que l'alumnat reorganitzi el que ha llegit mitjançant esquemes, resums o mapes conceptuals on sigui capaç de reflectir les idees principals i les secundàries així com la relació i la jerarquia existent entre elles. Els autors suggereixen l'ús d'eines com Cmap Tools, Gliffy o Spicynodes. El pas final del procés de comprensió lectora és emprar el que hem llegit per assolir l'objectiu marcat: fer una investigació, participar en un projecte, escriure una notícia, fer un debat, etc. Per a això les TIC són també de gran ajuda. Però això ja és matèria d'un altre article!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada